Trainen bij MARS

De vechtstijlen die bij MARS beoefend worden, zijn uitgebreid te boek gesteld door de historische meesters. Primair wordt er getraind in de stijl van de meesters Lichtenauer en Ringeck (die het onderwijs van Lichtenauer uitgebreid heeft geglosseerd.) Zwaardvechten is dan ook niet in één dag geleerd, en om de trainingen in goede banen te leiden werkt MARS met verschillende niveaus, afgeleid van rangen in zwaardvechtscholen uit de middeleeuwen en Renaissance.

In de Beginnersgroepen worden basisvaardigheden van de historische vechtkunsten onderwezen, met algemene aanvallen en verdedigingen, en trainingsveiligheid, zoals veilig leren vallen. Voor de veiligheid is het ook verplicht om beschermende handschoenen en een schermmasker te bezitten. Nieuwe leden hebben twee maanden de tijd om dit te regelen.

Een niveau hoger, bij de Rekrutengroepen wordt de focus gelegd op de sleuteltechnieken van de stijl, en wordt er hard getraind om de technieken goed onder de knie te krijgen. Naast masker en handschoenen is ook keel-, borst-, en elleboogbescherming verplicht tijdens deze trainingen, al is meer bescherming sterk aan te raden.

De Scolieren gaan nog verder de diepte in met de stof, en verbreding en verdieping van zowel het hoofdcurriculum als andere stijlen staan centraal in het werk van de Vrij-Scolieren en Provoosten.

Naast het hoofdcurriculum bestaat voor iedereen ook de ruimte om andere stijlen en wapens te onderzoeken tijdens de vrije training in Groningen.

Om lid te worden van MARS en trainingen bij te mogen wonen dient men ten minste 16 jaar oud te zijn.

The fighting styles that are trained at MARS, have been described in great detail by the historic masters. Primarily, MARS trains in the style of the masters Lichtenauer and Ringeck (who has written an extensive gloss on Lichtenauer’s teachings.) Sword fighting, then, is not learned in a day, and to streamline the training sessions, MARS works with different groups and levels, based on ranks from fight school from the middle ages and Rennaissance.

In the Beginners groups the basic skills of the historical fighting arts are taught, containing primary attacks and defenses, as well as basic training safety, such als learning to fall safely. For safety reasons it is mandatory to own a pair of protective gloves and a fencing mask. New members have two months to procure these. 

A level higher, in the Recruit groups, the focus lies on the key techniques of the style and hard, dilligent training to really internalise the techniques. Besides masks and gloves, throat, chest, and elbow protectors are obligatory in these groups, though more protective gear is highly recommended.

The Scolars explore further depths of the style, and broadening and deepening the knowledge of both the main curriculum and other styles are the pillars of the work of the Free-Scolars and Provosts.


Aside from the main curriculum there is also time and space for everyone to research other styles and weaposn during the open training sessions in Groningen.

Participants need to be at least 16 years old to attend our training sessions and to become a member of MARS.

Trainingslocaties

MARS verzorgt trainingen in Groningen en Zwolle. Groningen is de oudste locatie van de vereniging en biedt daarom momenteel de meeste opties.
Met uitzondering van feestdagen, de zomervakantie en de kerstvakantie, geeft MARS elke week training op alle locaties. Het trainingsseizoen van MARS loopt van september tot en met juni. Actuele Trainingstijden zijn hieronder, en onder aan elke pagina te vinden.

MARS provides classes in Groningen and Zwolle. Groningen is the oldest location of the club, and can therefore offer the most options, at this time. Barring bank holidays, summer vacation and Christmas holidays, MARS provides training sessions at all locations every week. The training season runs from September up till and including June. Actual schedules can be found here and at the bottom of every page.

Groningen:
Dinsdag (Tuesday)
Studiegroepen 20:00-21:15
Spartraining 21: 15-22:30
Goudlaan 5, Groningen

Woensdag (Wednesday)
19:00-21:00 Beginners + Rekruten
21:00-22:00 Vrije training (Open Training)
Eikenlaan 286, Groningen (entree Sleedoornpad)

Zwolle:
Maandag (Monday)
20:00-22:00 Beginners + Rekruten
Campus 2-6, gebouw S, zaal 8.

Donderdag (Thursday)
20:00-22:00 Open training
Campus 2-6, gebouw S, zaal 8.

Wapens

Het hoofdcurriculum van MARS telt drie onderdelen: het langzwaard, de dolk, en het ongewapend gevecht. Hierbij ligt de nadruk vooral op het langzwaard, maar ter ondersteuning daarvan komen de andere onderdelen ook veelvuldig terug in de trainingen.
Naast deze wapens houden MARS en haar leden zich ook bezig met verder onderzoek naar, en training in, diverse ander historische wapens, zoals dussack, rapier, zwaard & beukelaar, hellebaard, sikkel, single stick, etc. De samenwerking van leden zorgt hierbij telkens voor nieuwe impulsen binnen de vereniging.

Dolk
Rapier en dolk

MARS’ main curriculum has three parts to it: the longsword, the dagger and unarmed combat. Within this, the main focus lies with the longsword, but in addition and support of that, the other components are also returning features to the training sessions.
Aside from these weapons, MARS and its members also research and train in other historical weapons, such as dussack, rapier, sword & buckler, halberd, sickle, single stick, etc. With this, co-operation of club members regularly ignites new initiatives within the club.

Langzwaard
Ongewapend gevecht (Ringen)

Bescherming (gear)

Veiligheid boven alles! Mensen te lijf gaan met diverse wapens kan een heel interessante hobby zijn, maar om technieken goed te kunnen trainen, en daarbij trainingspartners (en jezelf) veilig te houden, is adequate bescherming van groot belang. Nu is het niet noodzakelijk om op dag één al een complete uitrusting aan te schaffen (al is een ieder daar natuurlijk vrij in). Maar een goed schermmasker en stevige handschoenen zijn heel vroeg al nuttig, en daarom ook verplicht om te hebben. Nieuwe leden krijgen twee maanden de tijd om dit te regelen, en kunnen in de tussentijd gebruik maken van clubmateriaal, zolang de voorraad strekt.
Adviezen over beschermende gear zijn in te winnen bij instructeurs, en te vinden bij de downloads op de ledenpagina

We raden je aan om gear in deze volgorde aan te schaffen:

Safety first! Hitting people with a variety of weaponry can make for a very interesting hobby, but to practise techniques correctly, and to keep your training partners (and yourself) safe, during that, adequate protection is an absolute must. It is not necessary to go out and purchase a full kit on day one (though everyone is of course free to do so.) But a good fencingmask and firm protective gloves can be already very useful at a very early stage, and members are therefore indeed obliged to own adquate protective gear. New members have two months to procure a mask and gloves and can, in the mean time, use club gear, where available.
For more information and advice concerning protective gear one can ask an instructor, or check amongst the downloads on the members page on this website.

We recommend buying gear in the following order:

  • Toque (altijd verplicht voor heren)

  • Club-shirt (beginners)

  • Handschoenen (beginners)

  • Masker (beginners)

  • Keelbeschermer (beginners)

  • Gambeson + harde elleboogbescherming (rekruten)

  • Onderarmbescherming (rekruten)

  • Onderlijfbescherming: beschermende broek, knie- en scheenbescherming (Rekruten)

  • Masker overlay (rekruten)

LaWoVaDeMa

Een vereniging maak je samen! Om alle leden de kans te geven met elkaar te trainen heeft MARS de traditie om op de Laatste Woensdag Van De Maand in Groningen (en in Zwolle de maandag daarvoor), een bijzondere training te organiseren. Hierbij wordt een training verzorgd buiten het hoofdcurriculum. Hierbij komen andere vechtstijlen, andere wapens, en zelfs andere instructeurs aan bod, immers: verandering van spijs doet eten!

A club is made by its members! And to allow all members the chance to train with each other, MARS has the tradition to organise an extracurricular training session on the Last Wednesday Of The Month in Groningen (and the monday before that, in Zwolle). In these training sessions one can get to meet, other training styles, other fighting styles, other weapons, and even other instructors. Because, after all, variety is the spice of life!