Wat is MARS?

MARS is een vereniging voor het trainen in, en onderzoeken van, Historische Europese Martial Arts. Aan de hand van primaire bronnen uit de middeleeuwen worden deze oude vechtkunsten onderzocht en onderwezen. Hierbij ligt de primaire focus van de club bij het gebruik van het langzwaard, en daarnaast de dolk en ongewapende technieken uit de vijftiende en zestiende eeuw. Bij MARS wordt ingezet op een balans tussen intensieve vechtsporttraining en historisch onderzoek, waardoor er buiten het standaardcurriculum ook ruimte is voor verder onderzoek naar andere stijlen en wapens uit de Europese geschiedenis.

MARS is an association for the training and research of Historical European Martial Arts. These ancient fighting styles are researched and taught, using primary sources from the middle ages. The main focus of the club lies with the use of the longsword, as well as the use of the dagger and unarmed techniques from the fifteenth and sixteenth century. MARS aims for a balance between intensive martial arts training and historical research, which means there is also space for further research of other disciplines and weapons from European history, outside the main curriculum.

Wat zijn Historische Europese Krijgskunsten (H.E.M.A.)?

Historical European Martial Arts (H.E.M.A.) is de internationale verzamelterm voor het onderzoek en de beoefening van oude krijgskunsten uit het Europees gebied. Bij de term vechtsport wordt vaak al gauw gedacht aan Aziatische stijlen, of moderne ringsporten. Maar daarbij wordt vergeten wat er aan stijlen in Europa heeft bestaan. Gelukkig zijn er door de eeuwen heen manuscripten en instructieboeken geschreven door meesters van de meest uiteenlopende vechtstijlen. Van beknopte, zelfs cryptische omschrijvingen, tot uitgebreide stap-voor-stap uitleg met kleurige platen; vanaf de late middeleeuwen is er een keur aan originele bronnen beschikbaar over talloze stijlen, van het gebruik van een zwaard en beukelaar in 1320, tot de Victoriaanse zelfverdediging, rond 1900. Deze bronnen vormen de basis van H.E.M.A. als moderne bezigheid, in onderzoek, training en competitie.

Historical European Martial Arts (HEMA, for short), is the international phrase used for the research and practise of the historical fighting styles of the European area. The words ‘martial arts’ often coin thoughts of Asian fighting arts and modern ring sports. But then it is forgotten what styles have existed in Europe. Luckily, throughout the centuries the masters of a variety of styles have written instructional manuscripts and books. Ranging from concise and even cryptical mnemonics, to extensive step by step explanations with colourful images; from the late middle ages on, a myriad of original sources has been produced about numerous fighting styles, from the use of sword and buckler around the year 1320, up till and including Victorian self defence, from around 1900. These sources form the fundament of HEMA as a modern practise; in research, training, and competition.

Bestuur en commissies

MARS is opgericht voor en door mensen die willen trainen in Europees zwaardvechten of andere historische vechtstijlen. Om de club in goede banen te leiden bestaan er enkele organen. Het bestuur wordt gekozen door de leden, en is belast met het uitvoeren van alle traditionele bestuurstaken. Daarnaast bestaat de Technische Commissie, verantwoordelijk voor de uitvoering en inhoud van de trainingen en het beleid daarachter. Ook het doen van onderzoek en het bevorderen van onderzoek vallen onder de TC-taken. Een vereniging valt of staat met haar leden en daarom prijst MARS zich gelukkig met enkele verdere commissies (zowel permanente als tijdelijke), die er voor zorgen dat de club zich altijd voorwaarts beweegt.

MARS is founded by and for people who want to train in European sword fighting, and other historical martial arts. To lead the club in the right direction there are several organs. The board is chosen by the members and is charged with performing all traditional managerial tasks. Furthermore there is the Technical Committee, which is responsible for the execution and contents of the actual training sessions, and the policies behind that. Doing research, and assisting with further research, are also tasks of the TC. Members make or break a club, and with that in mind MARS is happy to have several more committees, both permanent and temporary, which ensure the club is ever moving forward.

Bestuursleden

  • Voorzitter: Steven van Ens

  • Secretaris: Majken Driessen-Roelfszema

  • Penningmeester: Thijs Huisman

  • Algemeen bestuurslid: Jairo Hernandez

  • Algemeen bestuurslid: Youp van den Beld

Mars is aangesloten bij..

Workshops en evenementen

Buiten de reguliere trainingen kan MARS ook educatie bieden buiten de vereniging. Hierbij valt te denken aan workshops en demonstraties in verschillende settingen, in uiteenlopende stijlen en wapens (bijvoorbeeld langzwaard, dolken en middeleeuwse ongewapende stijlen.) Graag levert MARS hierbij maatwerk, in overleg met de organisator van de gelegenheid of het evenement.

Outside it’s regular training sessions, MARS can also offer education outside of the club. The possibilities for that include workshops and demonstrations in various settings and with various weapons (including longsword, dagger, and unarmed medieval fighting styles.) In these cases, MARS aims to tailor to the whishes and needs of the organizers of the occassion or event.

Foto’s en Video’s